O spoločnosti

Spoločnosť REALITNÉ INVESTÍCIE, s.r.o. je realitnou kanceláriou, ktorá zabezpečuje sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Činnosť spoločnosti zameriavame na splnenie základného cieľa, ktorým je zabezpečiť pre Vás bezchybný prevod nehnuteľnosti. Na splnenie tohto cieľa využívame všetky dostupné možnosti k tomu, aby ste dostali tu správnu príležitosť na naplnenie svojej požiadavky. Stávame sa Vaším sprievodcom počas celého realitného obchodu. Okrem vyhľadávania potenciálnych kupujúcich, predávajúcich, nájomcov či prenajímateľov Vám poskytneme aj kompletný ekonomický servis súvisiaci s prevodom a prenájmom nehnuteľností. S individuálnym prístupom Vás oboznámime s výhodami a možnými rizikami. Viac sa dozviete v časti ekonomické poradenstvo.

V súvislosti so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností:

1. Zaradíme nehnuteľnosť do ponuky na predaj alebo prenájom.
Do ponuky zaradíme nehnuteľnosť, pri ktorej je možné hodnoverne preukázať jej vlastnícvo. Preukázať oprávnenosť nakladať s nehnuteľnosťou vyžadujeme aj pri prenájme nehnuteľností.

2. Aktívne vyhľadávame kupujúceho alebo nájomcu.
Začíname v našej databáze potenciálnych kupujúcich alebo nájomcov. V ďalších krokoch zverejňujeme ponuky na našej web stránke a inzerujeme ponuky prostredníctvom internetu a tlačených médií.
  
3. Spracujeme právne bezchybnú zmluvnú dokumentáciu.
Celá zmluvná dokumentácia súvisiaca s prevodom a prenájmom nehnuteľností je spracovaná právnym zástupcom. Spoľahlivosť zmluvnej agendy je u nás garantovaná.

4. Pripravíme návrh na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Návrh spracujeme s odbornou starostlivosťou tak, aby vyhovoval zákonným podmienkam a bol v súlade s predkladanou zmluvnou dokumentáciou.

Zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa naša činnosť nekončí:
- zariadime protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
- pomôžeme Vám s prihlásením k odberu energií
- v prípade potreby Vám pomôžeme aj s ďalšími úkonmi


Pridáme aj niečo navyše:
- pripravili sme pre Vás BONUS (podrobnosti žiadajte v kancelárii)


                                            P R I D A J T E   S A   K   N Á M   AJ   VY


EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Súčasťou spoločnosti REALITNÉ INVESTÍCIE, s.r.o. sú ľudia s dlhoročnou praxou, ktorí disponujú rozsiahlými vedomosťami v oblasti ekonomiky. Kladieme veľký dôraz na vzdelanie v oblasti, ktorej sa venujeme. Vzdelávame sa a pravidelne absolvujeme školenia, a to u odborníkov z praxe v danej oblasti. Z nášho úsilia mať aktuálne informácie profitujete vy. Preto s našou pomocou dosiahnete silné ekonomické zázemie.

Ekonomické poradenstvo súvisiace s prevodom a prenájmom nehnuteľností poskytujeme na týchto úrovniach:

1. Posúdenie daňového zaťaženia v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V súvislosti s daňou z príjmu fyzických a právnických osôb posudzujeme vplyv dane na predaj a prenájom nehnuteľností. Riešime aj špecifické situácie ako napr. predaj nehnuteľností nadobudnutých dedením, darovaním ako aj prevod nehnuteľností v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prevody členských podielov v bytovom družstve a pod.. V neposlednej rade posudzujeme možnosti oslobodenia od dane z príjmu fyzických osôb. V konečnej fáze Vám vypracujeme kompletne daňové priznanie k dani z príjmu.

2. Posúdenie vplyvu dane z pridanej hodnoty v zmysle zákona 222/2004 Z.z.. V tejto súvislosti sa zameriavame na vplyv DPH pri predaji stavebných pozemkov, novostavieb a možnosti zdanenia prenájmu. Vypracujeme aj daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

3. Daňové povinnosti z hľadiska dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona 582/2004 Z.z.. V zmysle zákona pripravíme podklady a vypracujeme daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Samozrejmosťou je preverenie možnosti oslobodenia od dane z nehnuteľností.


Okrem posudzovania ekonomických vplyvov na predaj a prenájom nehnuteľností poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v týchto oblastiach:

a) Účtovníctvo, dane, financie

 • priebežné poradenstvo v účtovných otázkach a styku s audítorom
 • vedenie účtovníctva
 • daňová evidencia a spracovanie daňových priznaní
 • spolupráca pri zabezpečovaní financovania projektov a prevádzkovej činnosti spoločnosti

b) Prevádzková ekonomika

 • vypracovanie kalkulácii cien
 • vypracovanie ročného hospodárskeho rozpočtu
 • koordinácia pri budovaní a zavádzaní ekonomických programových a informačných systémov

c) Strategické rozhodnutia

 • konzultácie v oblasti legislatívy týkajúcej sa prevádzkovej ekonomiky
 • spolupôsobenie pri rokovaniach s úradmi
 • spolupráca pri rozširovaní trhového priestoru spoločnosti

d) Personalistika a mzdy

 • mzdová a personálna evidencia